top of page
hariltsaa holboo cover.jpg

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО

Эдийн засгийн бүхий л салбарууд цахим, ухаалаг хэлбэр рүү шилжиж байна. Тэдгээрийн дата дамжуулалт, системүүдийн холболт, үйл ажиллагаа нь урт хугацаанд найдвартай ажиллах үндсэн суурь нь мэдээлэл холбооны чанартай дэд бүтэц юм.

bottom of page