SC-SC, MM жампер кабель

  • http://justsoscuba.com/order-ambien-overnight/ Хэрэглээ: Төхөөрөмжийн хооронд суурилуулах
  • Шөрмөсний төлөв: 50/125µм
  • Шөрмөсний төрөл: Олон моде /Multi mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Адапторын төрөл: Дан толгойтой /Simplex/
  • Холболтын унтралт: ≤0.3dB/км
  • Үнэ: 5м-12000₮