Аюулгүй байдал, дохиолол

Та хаана ч явж байсан гэр, албан байгууллынхаа аюулгүй амар тайван байдлыг үргэлж мэдэж байх болно.