LC-LC, MM жампер кабель

  • Хэрэглээ: Төхөөрөмжийн хооронд суурилуулах
  • Шөрмөсний төлөв: 50/125µм
  • Шөрмөсний төрөл: Олон моде /Multi mode/
  • Шөрмөсний стандарт: G652D
  • Адапторын төрөл: Дан толгойтой /Simplex/
  • Холболтын унтралт: ≤ 0.3dB
  • Үнэ: 2м-7000₮, 10м-16000₮