Showing all 9 results

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

100х2 терминал блок

100,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

10х2 холбооны хайрцаг

20,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

20х2 холбооны хайрцаг

25,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

30х2 холбооны хайрцаг

30,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

50х2 холбооны хайрцаг

40,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Зэс кабелийн залгааны коннектор

150

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Муфт 30/15-250

25,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Муфт 43/8-300

28,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Муфт 62/15-400

30,000