Showing all 9 results

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

100х2 терминал блок

110,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

10х2 холбооны хайрцаг

22,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

20х2 холбооны хайрцаг

27,500

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

30х2 холбооны хайрцаг

33,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

50х2 холбооны хайрцаг

44,000

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Зэс кабелийн залгааны коннектор

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Муфт 30/15-250

27,500

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Муфт 43/8-300

30,800

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Муфт 62/15-400

33,000