Showing 1–24 of 47 results

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

100х2 терминал блок

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

10х2 холбооны хайрцаг

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

20х2 холбооны хайрцаг

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

30х2 холбооны хайрцаг

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

50х2 холбооны хайрцаг

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Duster

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-12 core- SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-4 core-SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

FDF-8 core-SC /Wall mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

LC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12 /Rack mount/-адапторгүй

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-12-SC, /Rack mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-144 core-SC /Rack Mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-24-SC /Rack mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

ODF-48 core- SC /Rack Mount/

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

SC адаптер

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Баганын тоног

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Гильз

Физик кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Зэс кабелийн залгааны коннектор

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Коннекторын толгой цэвэрлэгч

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100/1000Mbps /15км/- хос

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Медиа конвертор 10/100Mbps /20км/ – хос

Шилэн кабелийн дагалдах хэрэгсэл

Механик коннектор-LC